Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Volgg
 
Wie is Wie
 
 1. Stichting Volgg: Stichting Volgg, gevestigd te Zegveld onder KvK nr. 20165455.
 2. Klant: dat is de persoon of zijn de personen, of de wettelijke vertegenwoordiger van deze persoon of personen, met wie Stichting Volgg een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Dat zijn wij samen
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
 
Wanneer zijn onze algemene voorwaarden geldig
 
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken met, door of namens Stichting Volgg.
 2. We kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als we dat samen afspraken en op papier zetten
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
 
Geldzaken
 
 1. Alle prijzen van Stichting Volgg zijn in euro’s, zijn inclusief btw en zonder eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij wij dat duidelijk anders vermelden of anders afspraken.
 2. Alle prijzen die Stichting Volgg in rekening brengt voor diensten, die op de website of op een andere manier duidelijk zijn gemaakt, kan Stichting Volgg altijd wijzigen.
 3. Partijen spreken voor een dienstverlening door Stichting Volgg een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij wij samen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, hebben afgesproken.
 4. Stichting Volgg mag tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, moet Stichting Volgg de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs nodig is.
 6. Als de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 7. Stichting Volgg heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 8. Voordat dit ingaat zal Stichting Volgg prijsaanpassingen laten weten aan de klant.
 9. De consument mag de overeenkomst met Stichting Volgg opzeggen als hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
 
Betalingen en betalingstermijn
 
 1. Stichting Volgg mag bij het aangaan van de overeenkomst de volledige betaling vooruit verlangen en zal een factuur sturen voor het afgesproken bedrag.
 2. De klant moet betalingen binnen de termijn die op de factuur staan hebben uitgevoerd.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat als de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op die laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Stichting Volgg de klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 4. Stichting Volgg behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling of een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
 
Gevolgen niet op tijd betalen
 
 1. Betaalt de klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Stichting Volgg de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij verder buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Stichting Volgg.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Stichting Volgg de verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Stichting Volgg op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Als de klant niet meewerkt aan de uitvoering van de overeenkomst door Stichting Volgg, dan is de klant nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Stichting Volgg te betalen.
 
Opschortingsrecht
 
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
 
Verrekening
 
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Stichting Volgg te verrekenen met een vordering op Stichting Volgg.
 
Verzekering
 
 1. De klant is verplicht ten minste een reisverzekering af te sluiten welke dekking heeft in België en Frankrijk voor de periode van de reisdagen.
 2. De klant geeft op eerste verzoek van Stichting Volgg de polis van deze verzekeringen ter inzage.
 
Garantie
 
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Stichting Volgg enkel een  inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 
Uitvoering van de overeenkomst 
 
 1. Stichting Volgg voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Stichting Volgg heeft het recht om de afgesproken dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Stichting Volgg tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Stichting Volgg tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.
 
Informatieverstrekking door de klant 
 
 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Stichting Volgg.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Stichting Volgg de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Stichting Volgg redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.
 
Geheimhouding 
 
 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van Stichting Volgg ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Stichting Volgg waarvan de klant weet of redelijker­wijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan Stichting Volgg schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
 • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
 • die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht

 
Boetebeding
 
 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
 • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
 • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 1. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Stichting Volgg waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
 
Vrijwaring
 
De klant vrijwaart Stichting Volgg tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Stichting Volgg geleverde producten en/of diensten. Verder zijn Stichting Volgg, bestuurders en vrijwilligers niet verantwoordelijk voor enige schade ontstaan tijdens reizen.
 
Klachten
 
 1. De klant dient een door Stichting Volgg geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Stichting Volgg daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Stichting Volgg uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Stichting Volgg in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Stichting Volgg gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan we hebben afgesproken.
 
Ingebrekestelling
 
 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Stichting Volgg.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Stichting Volgg ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
 
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
 
Als Stichting Volgg een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Stichting Volgg verschuldigd zijn.
 
 Aansprakelijkheid Stichting Volgg
 
 1. Stichting Volgg is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Stichting Volgg aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Stichting Volgg is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 
Recht op ontbinding
 
 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Stichting Volgg toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Stichting Volgg niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Stichting Volgg in verzuim is.
 3. Stichting Volgg heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Stichting Volgg kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.
 
Overmacht
 
 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Stichting Volgg in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Stichting Volgg kan worden toegerekend in een van de wil van Stichting Volgg onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Stichting Volgg kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Stichting Volgg 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Stichting Volgg er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Stichting Volgg is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.
 
Wijziging van de overeenkomst 
 
 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. 
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel. 
 
Wijziging algemene voorwaarden
 
 1. Stichting Volgg is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Stichting Volgg zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
 
Overgang van rechten
 
 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Stichting Volgg.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
 
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
 
 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Stichting Volgg bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 
 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Stichting Volgg is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 
Opgesteld op 05 mei 2022.
 
Inschrijven Cleinten Inschrijven Leiding

Direct doneren